Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Концеп одрживог развоја

Наставна тема: Привреда

Величина државе, компактност територије и облик владавине

Наставна тема: Држава и интеграциони процеси

Развијени и неразвијени региони и државе, савремени геоекономски односи у свету

Наставна тема: Привреда

Саобраћај

Наставна тема: Привреда

Појам индустрије, индустријализације и подела индустрије

Наставна тема: Привреда

Земљорадња и пољопривреда

Наставна тема: Привреда

Појам и подела пољопривреде и фактори који утичу на њен развoj

Наставна тема: Привреда

Привреда, привредне делатности и сектори привреде

Наставна тема: Привреда

Величина, типови и функције насеља

Наставна тема: Насеља

Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи

Наставна тема: Насеља

Миграције становништва

Наставна тема: Становништво

Природни прираштај

Наставна тема: Становништво

Број и распоред становништва на Земљи

Наставна тема: Становништво

Географска карта - вежбање

Наставна тема: Географска карта

Подела карата према садржини и размери

Наставна тема: Географска карта

Представљање рељефа на карти

Наставна тема: Географска карта

Картографски знаци и географски називи на карти

Наставна тема: Географска карта

Елементи карте (математички, географски, допунски)

Наставна тема: Географска карта

Појам географске карте и њен развој кроз историју

Наставна тема: Географска карта

Географска (картографска) мрежа, географска ширина и географска дужина, часовне зоне - Утврђивање

Наставна тема: Географска карта

Географска (картографска) мрежа, географска ширина и географска дужина, часовне зоне

Наставна тема: Географска карта

Друштвена географија - Предмет проучавања и подела - Утврђивање

Наставна тема: Друштво и географија

Друштвена географија - Предмет проучавања и подела

Наставна тема: Друштво и географија

Појам и одлике града, урбанизација, функције и привлачност градова

Наставна тема: Насеља


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама