Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Концеп одрживог развоја

Наставна тема: Привреда

Упознавање са појмом одрживог развоја и његовим компонентама.

Ученик ће бити у стању да објасни појам одрживи развој, доведе у везу размештај привредних објеката и квалитет животне средине и да вреднује алтернативе за одрживи развој у локалној средини, Србији, Европи и свету.

Важно!

Одрживи развој

Деградација животне средине


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама