Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Појам и одлике града, урбанизација, функције и привлачност градова

Наставна тема: Насеља

Усвајање знања о настанку и развоју градова и савременим проблемима градског становништва, глобалним појавама и процесима.

По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
- анализира географски положај града,
- уочава везу положаја насеља са његовом функцијом,
- објасни појам урбанизације и њен утицај на животну средину.

Важно!

Градско насеље/град

Урбанизација

Функције града


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама