Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Величина државе, компактност територије и облик владавине

Наставна тема: Држава и интеграциони процеси

Стицање нових и провера стечених знања о величини државе и њеној компактности и облицима владавине.

На крају часа ученик ће именовати бар по једну државу из сваке групе држава по величини, именовати најпознатије енклаве и ексклаве.

Важно!

Величина територије државе;

Облик територије;

Енклава, ексклава;

Облик владавине.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама