Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Развијени и неразвијени региони и државе, савремени геоекономски односи у свету

Наставна тема: Привреда

Упознавање са неравномерним развојем привреде у свету; разумевање разлика између развијених и неразвијених региона у свету; упознавање са појмовима мултинационална компанија, глобализација и бруто домаћи производ.

На крају часа ученик ће бити у стању да:
- разликује развијене и неразвијене регионе света;
- објасни појам глобализације;
- разуме појам мултинационална компанија;
- разуме појам бруто домаћи производ.

Важно!

Развијени региони;

Неразвијени региони,

Мултинационалне компаније;

Глобализација,

Бруто домаћи производ.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама