Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Саобраћај

Наставна тема: Привреда

Усвајање појма и значајa саобраћаја, као и поделе саобраћаја према врсти превоза и према средини у којој се одвија.
Указивање на везу врсте саобраћаја и природногеографских одлика простора.

Ученик ће бити у стању да:
- објасни појам саобраћаја,
- именује врсте саобраћаја,
- наведе факторе који утичу на развој саобраћаја,
- анализира уз помоћ географске карте утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привредних делатности.

Важно!

Саобраћај;

Саобраћајна инфраструктура;

Саобраћајна средства.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама