Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Појам индустрије, индустријализације и подела индустрије

Наставна тема: Привреда

Упознавање и усвајање знања о индустрији; схватање улоге и значаја индустрије за развој привреде; подела индустрије.

На крају часа ученик ће бити у стању да:
- објасни појам индустрије;
- наведе гране индустрије;
- наведе факторе који утичу на развој индустрије;
- да доведе у везу размештај индустријских објеката и квалитет животне средине.

Важно!

Индустрија;

Тешка индустрија, лака индустрија;

Фабрике;

Индустријска револуција;

Индустрија високих технологија.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама