Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Појам и подела пољопривреде и фактори који утичу на њен развoj

Наставна тема: Привреда

Стицање знања о пољопривреди и њеној подели.

На крају часа ученик ће бити у стању да:
- објасни појам пољопривреде, да именује гране пољопривреде;
- наведе факторе који утичу на развој пољопривреде.

Важно!

Пољопривреда;

Земљорадња;

Сточарство;

Природни фактори;

Друштвени фактори.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама