Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Друштвена географија - Предмет проучавања и подела

Наставна тема: Друштво и географија

Упознавање са друштвеном географијом као граном географије, њеним предметом проучавања и поделом.

Ученици ће, након усвајања знања бити у стању да: објасне везе између физичко-географских и друштвено-географских објеката, појава и процеса; дефинишу предмет проучавања друштвене географије и њену даљу поделу.

Важно!

Друштвена географија

Географија становништва

Географија насеља

Политичка географија

Економска географија


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама