Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Привреда, привредне делатности и сектори привреде

Наставна тема: Привреда

Стицање нових и провера стечених знања о привреди и њеним секторима.

На крају часа ученик ће бити у стању да објасни појам привреде и подели привреду на секторе.

Важно!

Привреда;

Привредне делатности, примарни сектор, секундарни сектор, терцијарни сектор, квартарни сектор


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама