Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Природни прираштај

Наставна тема: Становништво

Упознавање са природним кретањем становништва; усвајање знања о појмовима морталитет и наталитет.

Ученик ће бити у стању да:
- доведе у везу размештај светског становништва са природним карактеристикама простора;
- именује континенте или државе са високим и са ниским природним прираштајем;
- објасни на који начин се врши подстицање наталитета у областима где влада бела куга.

Важно!

Наталитет;

Морталитет;

Природни прираштај;

Бела куга;

Депопулација.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама