Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Број и распоред становништва на Земљи

Наставна тема: Становништво

Упознавање ученика са распоредом становништва на Земљи, као и са узроцима неравномерног распореда становништва на Земљи. Упознавање са појмом густине насељености и условима који доводе до неравномерне расподеле становништва на Земљи.

На крају часа ученик ће бити у стању да:
- анализира различита обележја светског становништва и развија свест о солидарности између припадника различитих социјалних, етничких и културних група;
- доводи у везу размештај светског становништва са природним карактеристикама простора.

Важно!

Становништво (људска популација);

Демографија;

Екумена, анекумена;

Демографска експлозија;

Густина насељености;


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама