Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Подела карата према садржини и размери

Наставна тема: Географска карта

Упознавање и усвајање знања о врстама карата према садржају и величини размера, њиховој практичној примени и улози у свакодневном животу.

Ученик ће умети да наведе које врсте карата постоје у односу на размеру којима су рађене и у односу на садржај који је приказан на њима; да објасни којој врсти карата припада школска карта света, а којој туристичка карта Србије.

Важно!

Општегеографска карта

Тематска карта

Крупноразмерна карта, план, топографска карта

Средњеразмерна карта

Ситноразмерна карта, географски атлас


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама