Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Картографски знаци и географски називи на карти

Наставна тема: Географска карта

Упознавање и усвајање знања о знацима који се користе у картографији за представљање физичко-географских и друштвено-економских објеката.

Ученик ће бити у стању да: користећи картографске знаке, јасно уочава распоред физичко-географских и друштвено-економских објеката на карти и њихову повезаност; анализира, чита и тумачи елементе карте; успоставља везе између физичко-географских и друштвено-географских објеката, појава и процеса.

Важно!

Картографски знаци

Топоними

Легенда

Надморска висина


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама