Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Елементи карте (математички, географски, допунски)

Наставна тема: Географска карта

Упознавање и усвајање знања о елементима карте и њиховом значају; разликовање математичких, географских и допунских елемената карте.

Ученик знати да: разликује математичке, географске и допунске елементе карте; анализира, чита и тумачи елементе карте; објасни значај карте у свакодневном животу и повеже географска знања са преходно стеченим знањима и знањем из других предмета (математика).

Важно!

Математички елементи карте, картографска мрежа, рам карте, размер карте

Географски елементи карте

Допунски елементи карте, легенда, назив


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама