Портал за подршку настави географије

Лекције - 6. разред

Појам географске карте и њен развој кроз историју

Наставна тема: Географска карта

Упознавање са картографијом као науком, са историјским развојем картографије и са савременим развојем картографије (ГИС).

Ученик ће бити у стању да:
- разуме како се кроз историју развијао начин израде карата;
- анализира, чита и тумачи општегеографске и тематске карте;
- објасни на који начин карте повезују простор и људе у прошлости и данас.

Важно!

Географска карта

Атлас

Картографија

Дигитална картографија

Глобални позициони систем


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама